Meniu Închide

Despre noi

Informatii Generale

Organismul intermediar regional pentru Programe europene capital uman- Regiunea Sud-Vest Oltenia, este organizat și funcționează în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului  Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

OIRPECU SUD VEST OLTENIA este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului  Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE.

In baza Acordului de delegare a anumitor atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, OIR este Organism Intermediar  pentru: Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  si pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. OIR este Autoritate de Implementare PHARE pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul SubProgramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială.

Structura de organizare a OIRPECU SUD VEST OLTENIA cuprinde:

 • Director executiv
 • Director executiv adjunct
 • Compartimentul Audit Public Intern
 • Compartimentul evaluare si contractare proiecte
 • Compartimentul verificare proiecte care este format din doua unitati:
  1. Unitate verificare proiecte
  2. Unitate verificare achiziții și conflict de interese
 • Compartimentul monitorizare proiecte
 • Compartimentul nereguli, antifraudă și monitorizare audit
 • Compartimentul activități suport

Atribuţii principale ale OIRPECU SUD VEST OLTENIA

În realizarea funcţiilor sale, OIRPECU SUD VEST OLTENIA are următoarele atribuţii:

1. In calitate de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Capital Uman este responsabil cu gestionarea proiectelor finanțate prin program în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale și ale Acordului de delegare, respectiv:

 • Axa Prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri
 • Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situațiilor tinerilor din categoria NEETs
 • Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
 • Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Apelurile de proiecte lansate în cadrul AP mai sus menționate sunt atribuite în responsabilitatea OIR, prin decizie a conducerii AM PECU.

In calitate de Organism Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Capital Uman asigură gestionarea proiectelor finanțate prin program în cadrul axelor prioritare delegate, cu respectarea principiilor managementului eficient, transparenţei, parteneriatului şi în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară, îndeplinind funcţii generale şi specifice în conformitate cu prevederile Acordului de delegare de atribuţii privind implementarea Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

In calitate de Organism intermediar regional pentru Programul Operaţional Capital Uman are urmatoarele atribuțiile delegate:

 • Programare
 • Evaluarea, selecţia și contractarea operațiunilor / proiectelor
 • Verificarea achizițiilor și a cererilor de rambursare și plată
 • Monitorizarea proiectelor
 • Nereguli / fraudă / control
 • Informare și comunicare

2. In calitate de Organism intermediar regional pentru Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane realizează activități ce reies din prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale și ale Acordului de delegare.

3. In calitate de Autoritate de Implementare PHARE, este responsabil pentru activități referitoare la componenta „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul SubProgramului PHARE 2004 – 2006 Coeziune Economică şi Socială, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale.E